Типове положення про відділ статистики у районі

 

1. Відділ статистики є відокремленим підрозділом Головного управління статистики у Рівненській області (далі - Головне управління статистики), що в межах наданих повноважень здійснює реалізацію державної політики в сфері статистики.

 

2. Відділ статистики у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, указами Президента України й актами Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, Держстату та Головного управління статистики, дорученнями Голови Держстату й начальника Головного управління статистики та цим Положенням.

 

3. Основним завданням Відділу статистики є  участь у реалізації державної політики у сфері статистики відповідно у районі .

 

4. Відділ статистики відповідно до покладеного на нього завдання:

 

4.1. Забезпечує збирання форм державної статистичної звітності, проведення спеціально організованих статистичних спостережень (переписів, одноразових обліків, опитувань, вибіркових обстежень, у тому числі населення (домогосподарств) тощо) відповідно у районі.

 

4.2. Забезпечує повноту охоплення респондентів державних статистичних спостережень.

 

4.3. Забезпечує респондентів звітно-статистичною документацією ( крім державних класифікаторів техніко-економічної та соціальної інформації) відповідно до плану державних статистичних спостережень.

 

4.4. Бере участь у моніторингу звітного навантаження на респондентів та вивченні потреб користувачів у статистичній інформації.

 

4.5. Забезпечує відповідно до законодавства збереження та захист статистичної інформації, дотримання її конфіденційності.

 

4.6. Забезпечує реалізацію єдиних технологічних підходів до збирання, опрацювання та передачі статистичної інформації.

 

4.7. Здійснює ведення Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України у районі та використання його даних. Надає інформацію з  Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України на запити юридичних та фізичних осіб відповідно до законодавства.

 

4.8. Виконує відповідно до законодавства інші функції, необхідні для вирішення покладених на нього завдань.

 

5. Відділ статистики з метою організації своєї діяльності:

 

5.1. Забезпечує здійснення заходів щодо запобігання корупції.

 

5.2. Здійснює заходи щодо раціонального та ефективного використання закріпленого за відділом нерухомого та індивідуально визначеного державного майна (комп’ютерна та оргтехніка, меблі тощо).

 

5.3. Розглядає звернення громадян з питань, що належать до компетенції Відділу статистики, виявляє та усуває причини, що призводять до подання громадянами скарг.

 

5.4. Забезпечує ведення діловодства та архіву.

 

6. Відділ статистики має право:

 

6.1. Залучати  в установленому порядку спеціалістів місцевих органів державної влади місцевих  органів  виконавчої  влади, підприємств,  установ,  організацій  (за  погодження  з їх  керівниками), вчених, представників інститутів громадянського суспільства (за згодою)  до  розгляду  питань,  що  належать  до  його  компетенції.

 

6.2. Отримувати безкоштовно (за винятком проведення окремих вибіркових обстежень фізичних осіб або сукупностей таких осіб, за участь у яких респонденти отримують грошову компенсацію за витрату часу) в установленому Держстатом порядку і строки від усіх респондентів, на яких поширюється дія Закону України «Про державну статистику», включаючи місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, банки,  об’єднання громадян, фізичних осіб-підприємців та фізичних осіб, які підлягають статистичним спостереженням, і використовувати первинні та статистичні дані, дані бухгалтерського обліку, іншу необхідну для проведення статистичних спостережень інформацію, у тому числі інформацію з обмеженим доступом, а також пояснення, що додаються до них.

 

6.3. Застосовувати під час проведення державних статистичних спостережень щодо фізичних осіб, які підлягають цим спостереженням, методи опитування з використанням телефонного, поштового зв’язку, а також безпосереднього відвідування працівниками органів державної статистики та тимчасовими персоналом, який залучається до проведення статистичних спостережень, їх житлових і господарських приміщень та будівель, земельних ділянок тощо.

 

6.4. Користуватися відповідними інформаційними базами даних державних органів.

 

6.5. Використовувати під час проведення статистичних спостережень електронні документи та електронний документообіг із дотриманням вимог законодавства щодо захисту інформації в інформаційних системах.

 

6.6. брати участь у вивченні стану первинного обліку і статистичної звітності, перевірках достовірність первинних та статистичних даних, поданих респондентами.

 

6.7. Вимагати від респондентів унесення виправлень до первинних даних форм державної статистичної звітності, інших статистичних формулярів, у разі виявлення їх перекручень, а при невиконанні цієї вимоги у визначені строки самостійно вносити виправлення в статистичні дані з подальшим повідомленням про це респондентів.

 

6.8. Давати роз’яснення щодо використання статистичної інформації та методології.

 

6.9. Проводити семінари, наради з питань, що належать до його компетенції.

 

7. Відділ статистики під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з місцевими органами державної влади й органами місцевого самоврядування, а також підприємствами, установами, організаціями.

 

8. Відділ статистики очолює начальник, якого за результатами конкурсного відбору призначає на посаду та звільняє з посади начальник Головного управління статистики.

 

Начальником відділу статистики може бути громадянин України з вищою освітою ступеня магістра за спеціальністю відповідного спрямування та стажем роботи на посадах державної служби категорій «Б» чи «В» або досвідом служби в органах місцевого самоврядування, або досвідом роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше одного року.

 

Начальник Відділу безпосередньо підпорядковується начальнику Головного управління статистики.

 

9. Начальник Відділу статистики:

 

здійснює керівництво діяльністю Відділу статистики і несе персональну відповідальність за виконання покладених на Відділ статистики завдань і здійснення ним своїх функцій;

 

організовує та забезпечує виконання Відділом статистики відповідно до актів законодавства наказів Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, Держстату та Головного управління статистики, доручень Голови Держстату та начальника Головного управління статистики;

 

подає начальнику Головного управління статистики пропозиції щодо призначення на посади та звільнення з посад працівників Відділу статистики, присвоєння їм рангів державних службовців, щодо їх морального та матеріального заохочення, притягнення до дисциплінарної відповідальності,  а також залучення тимчасового персоналу відповідно до законодавства для проведення статистичних спостережень;

 

розподіляє обов'язки між працівниками Відділу статистики;

 

розробляє положення про Відділ статистики та підрозділи у його складі, спеціальні вимоги до осіб, які претендують на зайняття посад державної служби й посадові інструкції працівників;

 

здійснює інші повноваження відповідно до чинного законодавства.

 

10. Відділ статистики діє на підставі положення, що затверджується начальником Головного управління статистики.

 

11. Відділ статистики має печатку із зазначенням свого ідентифікаційного коду та зображенням емблеми Державної служби статистики України і свого найменування.