ЗАТВЕРДЖЕНО

 

Наказ Головного управління

статистики у Рівненській області

 

07.12.2015          142

 

 

 

Порядок організації та проведення особистого прийому громадян

керівництвом Головного управління статистики у Рівненській області

 

1. Цей Порядок, розроблений відповідно до вимог Закону України «Про звернення громадян», визначає основні вимоги до організації та проведення особистого прийому громадян начальником Головного управління статистики (далі – ГУС), його заступниками та керівництвом відокремлених підрозділів ГУС.

 

2. Особистий прийом громадян з питань, що належить до компетенції:

- Головного управління статистики проводиться в приміщенні ГУС начальником та його заступниками згідно із затвердженим графіком особистого прийому громадян;

- відокремлених підрозділів ГУС проводиться в приміщенні відповідного відокремленого підрозділу ГУС керівництвом органу державної статистики  згідно із затвердженим графіком особистого прийому громадян.

 

3. Графік особистого прийому громадян керівництвом ГУС та відокремлених підрозділів затверджується начальником ГУС, оприлюднюється в приміщеннях органів державної статистики області в доступному для вільного огляду місці.

Графік прийому громадян керівництвом ГУС розміщується на офіційній веб-сторінці в мережі Інтернет.

 

4. Звернення жінок, яким присвоєно звання України «Мати-героїня», Героїв України, Героїв Радянського Союзу, Героїв Соціалістичної праці, інвалідів Великої Вітчизняної війни розглядаються першочергово начальником ГУС та керівниками  відокремлених підрозділів.

 

5. Громадянин може записатися на прийом до керівництва органів державної статистики області особисто або через представника, повноваження якого оформлені в установленому порядку. В інтересах малолітніх, неповнолітніх і недієздатних осіб на прийом керівництвом ГУС та відокремлених підрозділів ГУС записуються їх законні представники.

Для запису на особистий прийом керівництвом органів державної статистики області та участі в особистому прийомі громадяни пред’являють документи, що посвідчують їх особу, а в разі представлення інтересів інших осіб – також документи, що підтверджують відповідні повноваження.

Під час попереднього запису на особистий прийом керівництвом органів державної статистики області фіксується прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання громадянина, номери контактних телефонів чи відомості щодо інших засобів зв’язку з ним. Під час попереднього запису на особистий прийом громадянин, його представник також надає за особистим підписом письмовий виклад змісту питань, що порушуватимуться на особистому прийомі. Крім того, з’ясовується, до яких посадових осіб чи органів державної влади він звертався і яке було прийняте рішення, вивчаються документи, інші матеріали, що їх подає громадянин для обґрунтування своєї заяви (клопотання), скарги або пропозиції (зауваження).

З’ясування інших відомостей про громадянина, його представника, одержання іншої інформації, що не стосується змісту порушуваних питань, під час попереднього запису на прийом керівництвом органів державної статистики області забороняється.

 

6. Усі звернення реєструються відповідно до Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і органах місцевого самоврядування, об’єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 14.04.1997 № 348.

Відповідальні особи за реєстрацію громадян на особистому прийомі:

- ведуть журнали особистого прийому громадян, в яких зазначають прізвище, ім’я, по батькові громадянина, його місце проживання, категорію та соціальний стан громадянина (якщо є), зміст порушеного питання, результати розгляду питання керівництвом органів державної статистики області;

- забезпечують направлення звернення, що подано на особистому прийомі, безпосередньо тому виконавцю, до компетенції якого належить розгляд та вирішення питання;

- у разі потреби надають громадянам роз’яснення щодо порядку проведення особистого прийому громадян керівником, до якого звернулася особа та порядку вирішення питання.

 

7. Запис громадян на прийом з питань, які вже розглядалися керівництвом ГУС, вноситься до журналу особистого прийому з поміткою про повторне звернення у разі, якщо громадянин звертається до керівника з одного і того ж самого питання, коли перше звернення не було вирішено по суті.

 

8. Попередній запис на прийом громадянина керівництвом органів державної статистики області не проводиться у разі звернення:

- одного й того ж громадянина з одного і того ж питання, якщо воно вирішено по суті;

- з питання оскарження рішення з порушенням терміну його подання, визначеного статтею 17 Закону України «Про звернення громадян»;

- особи, визнаної судом недієздатною, а також при відсутності документів, що посвідчують особу громадянина, а в разі представлення інтересів інших осіб – ще й документів, що підтверджують відповідні повноваження.

 

9. Прийом іноземних громадян та осіб без громадянства проводиться на загальних підставах, за потреби – за участю перекладача.

 

10. Посадова особа, яка проводить особистий прийом, для забезпечення кваліфікованого, неупередженого та оперативного розв’язання поставлених відвідувачем питань залучає до їх розгляду працівників органів державної статистики області.

 

11. Відповідь за результатом розгляду звернення в обов’язковому порядку надається тим органом статистики, який отримав цю заяву і до компетенції якого входить вирішення порушених питань, за підписом керівника або особи, яка виконує його обов’язки.

 

12. Якщо вирішення питання, з яким звернувся громадянин, не входить до компетенції органів державної статистики, то посадова особа, яка проводить особистий прийом, пояснює громадянину, до якого органу державної влади, чи органу місцевого самоврядування, підприємства, організації чи установи необхідно звернутися з цього приводу, і, по можливості, надає в цьому допомогу (повідомляє адресу, номер телефону тощо).

 

13. Звернення громадян розглядаються і вирішуються у термін не більше одного місяця від дня їх надходження, а ті, що не потребують додаткового вивчення – невідкладно, але не пізніше 15-ти днів від дня їх отримання.

 

У випадку, якщо у місячний термін вирішити порушені у зверненні питання неможливо, встановлюється необхідний термін для його розгляду, про що повідомляється особі, яка надіслала звернення. При цьому загальний термін вирішення питань, порушених у зверненні, не повинен перевищувати 45 днів.

 

14. У разі, якщо порушене громадянином питання вирішити на особистому прийомі неможливо через складність і необхідність додаткового вивчення, приймається письмова заява громадянина, яка розглядається у встановленому законодавством порядку.

Про результати розгляду звернення громадянину повідомляється письмово або усно (за бажанням громадянина).

 

15. Забороняється відмова громадянинові в записі на особистий прийом керівництвом органів державної статистики області з підстав ознак раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, мовних або інших ознак.

 

16. Управління поширення інформації та комунікацій систематично аналізує й узагальнює звернення громадян на особистому прийомі керівництвом органів державної статистики області та подає відповідну інформацію щокварталу на адресу Держстату.