Обсяг реалізованої промислової продукції за основними видами діяльності

у січні-липні 2017 року

 

 

Код

за КВЕД-

2010

Обсяг реалізованої промислової

продукції (товарів, послуг)

без ПДВ та акцизу

тис.грн

у % до всієї  реалізованої продукції

Промисловість

B+C+D+Е

18728508,8

100,0

Добувна та переробна промисловість

B+C

10812951,1

57,7

Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

B

454796,1

2,4

Переробна промисловість  

С

10358155,0

55,3

з неї

 

 

 

виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів

10-12

2758028,9

14,7

текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13-15

540174,9

2,9

виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність

16-18

1766880,4

9,4

виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

1

1

виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

1186657,3

6,3

виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

21

1

1

виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

22, 23

2585251,0

13,8

металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

24, 25

222807,8

1,2

машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання

26-30

499806,4

2,7

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

7755557,9

41,4

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

Е

159999,8

0,9

_______________

1 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України «Про державну статистику» щодо конфіденційності статистичної інформації.