Обсяг реалізованої промислової продукції за видами діяльності

у січні 2019 року

 

 

Код

за КВЕД-

2010

Обсяг реалізованої промислової

продукції (товарів, послуг)

без ПДВ та акцизу

тис.грн

у % до всієї  реалізованої продукції

Промисловість

B+C+D+Е

3474692,3

100,0

Добувна та переробна промисловість

B+C

1674351,8

48,2

Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

B

64993,7

1,9

Переробна промисловість  

С

1609358,1

46,3

з неї

 

 

 

виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

10-12

430079,0

12,4

текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13-15

67310,5

1,9

виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність

16-18

375104,6

10,8

виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

1

1

виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

158187,7

4,6

виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

21

1

1

виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

22, 23

343750,8

9,9

металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

24, 25

34320,1

1,0

машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання

26-30

86347,7

2,5

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

1769355,2

50,9

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

Е

30985,3

0,9

______________

1 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України «Про державну статистику» щодо конфіденційності статистичної інформації.